කොලොන්නාව නිවසක් විකිණීමට

Type house
Offer sale
Location Kolonnawa
0762307496

Description

කොලොන්නාව නගරයේ පිහිටි හිස් ඉඩමක් සහිත නිවසක් විකිණීමට ඇත.
සාලමුල්ල, විජය පාරේ පිහිටි නිවසකි.
පර්චස් - 26
වර්ග අඩි - 1100
නිදන කාමර - 3
නාන කාමර - 1
මුළුතැන්ගෙය
ජලපවාහන පහසුකම් සහිතයි
වාහන නැවත්වීමේ ඉඩ කඩ
දෙමටගොඩ නගරයට කි.මී.2ක් පමණයි
කොටිකාවත්තට නගරයට කි.මී.2ක් පමණයි
රාජගිරිය නගරයට කි.මී.1.5ක් පමණයි
සියලුම නාගරික පහසුකම් වලින් යුක්තයි.
මිල ගණන් සාකච්චා කර ගත හැක.
වැඩි විස්තර සදහා විමසන්න 0762307496/0779201457

Mortgage Calculator

Map Location

Share

Mortgage Calculator