ඉඩමක් විකිණීමට - පානදුර නගරයට ආසන්නව

Rs. 3.2 lakhs/perch - Negotiable
Area 13.00 Pch
Type land
Offer sale
Location Panadura

Description

පර්චස් 13 අගනා බිම් කොටසක් ඉතා ඉක්මනින් විකිණීමට ඇත. පානදුර නගරයට කිලෝමීටර 3.5 ආසන්නව.

Address

.

Mortgage Calculator

Map Location

Share

Mortgage Calculator