වටිනා ඉඩමක් විකිණීමට -පොතුහැර

Rs. 60,000/perch
Area 0.00 Pch
Type land
Offer sale
Location Pothuhera

Description

පොතුහැර වදාකඩ පාරේ සිට 3 Km දුරින් පිහිටි පර්චස් 83 ක පොල් සහ වෙනත් බෝග සහිත ඉඩම විකිණීමට ඇත.පොතුහැර දුම්රිය ස්ථානයට සහ කොළබ කුරුණෑගල ප්‍රධාන මාර්ගයට 5 Kmයි. කොළබ මීගමුව ප්‍රධාන මාර්ගයට5Km යි.

පර්චසය රැ 60000 යි

ඉදිවෙමින් පවතින කොළබ මහනුවර අධිවේගී පිවිසුමට පහසුවෙන් ලගා විය හැක

Address

Wadhakada Road, Panagamuwa, Pothurera

Mortgage Calculator

Map Location

Share

Mortgage Calculator