වේයන්ගොඩ - බාදුරාගොඩ පාරේ අක්කර 4 ක පොල් ඉඩමක් ඉක්මණින් විකිණීමට

Rs. 1.2 lakhs/perch - Negotiable
Area 640.00 Pch
Type land
Offer sale
Location Veyangoda

Description

ආදායම් ලබන පොල් ඉඩමකි.
නිරවුල් ඔප්පු,
අඩි 30 පාර,
වේයන්ගොඩ නගරයට 2Km

Address

F162,Veyangoda-Badhuragoda Rd, Veyangoda.

Map Location

Share

Mortgage Calculator