අලුත් රබර් ඉඩමක් ඉතා ඉක්මනින් විකිණීමට

Rs. 65 lakhs
Area 230.00 Pch
Type land
Offer sale
Location Warakapola

Description

✅අලුත් රබර් ඉඩමක් විකිණීමට ඇත.
✅පර්චස් 230 (පර්චස් 115 බැගින් කොටස්
2ක් ඇත)
✅ඉඩමට පිවිසුම් මාර්ග 2ක් ඇත
✅වරකාපොල-අඹේපුස්ස ඉඩම පිහිටා ඇත.
✅0704150080
✅මිල සාකච්ඡා කරගත හැක
(ගැනුම්කරුවන් පමණක් කතාකරන්න )

Address

අඹේපුස්ස

Mortgage Calculator

Map Location

Share

Mortgage Calculator